Corona Impact Loket voor de Brabantse erfgoedsector

De coronacrisis raakt de hele samenleving. Ook de gevolgen voor de cultuursector zijn groot. Onze collega’s van KunstLoc zijn momenteel druk bezig om de impact van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector in beeld te brengen. Erfgoed Brabant heeft van het provinciebestuur de opdracht gekregen om een soortgelijk Corona Impact Loket voor de Brabantse erfgoedsector in te richten.

Ook de erfgoedsector heeft acute economische en financiële noden. Een eerste inventarisatie onder musea leert dat voor een kwart van de musea het voortbestaan niet zeker is. Bovendien zijn in de erfgoedsector vele mkb’ers en zzp’ers actief, die hun opdrachten zien teruglopen of zelfs stilvallen. Zeker ook voor jonge erfgoedprofessionals is deze crisis zorgelijk. Met vaak tijdelijke contracten of incidentele opdrachten is hun positie kwetsbaar, terwijl hun betekenis voor de sector groot is.

Maar de erfgoedsector wordt ook gekenmerkt door een grote inzet van vrijwilligers. Musea, heemkundekringen, monumentenorganisaties, archeologische en dialectwerkgroepen, jaarlijks terugkerende evenementen: het aandeel vrijwilligers is vele malen groter dan het aandeel betaalde krachten. Hun belangrijke maatschappelijke rol in het erfgoedveld kunnen zij nu niet vervullen. En zullen zij hun vrijwillige inzet op wat langere termijn (kunnen) continueren?

Deel uw noden 

Om de situatie van het Brabantse erfgoedveld in beeld te brengen roepen we u op om uw noden met ons te delen. Deze actie initiëren we in nauwe samenwerking met de provinciale uitvoeringsorganisaties verenigd in de Brabantse Erfgoed Alliantie. Klik hier voor meer informatie over de Brabantse Erfgoed Alliantie.

Voor abonnees van Monumentenwacht Noord-Brabant verwijzen wij naar info@mwnb.nl of een van de medewerkers van deze collega-organisatie, te bereiken via (0411) 64 33 66.

Gemeenteambtenaren die hun zorgen over monumentenzorg willen delen kunnen terecht bij Sandra van Trijffel van Monumentenhuis Brabant, s.vantrijffel@monumentenhuisbrabant.nl, of bellen via (0162) 51 18 33.

Andere betrokkenen bij het Brabantse erfgoedveld kunnen zich wenden tot de volgende contactpersonen bij Erfgoed Brabant:

Wij verzamelen uw ervaringen en opmerkingen en gebruiken die - uiteraard alleen met uw toestemming - in ons gesprek met de provincie Noord-Brabant over mogelijke oplossingen voor de noden in het erfgoedveld.

De medewerkers van Erfgoed Brabant horen graag van u!