Overzicht structurele fondsen

Grote landelijke fondsen

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is een fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars, musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en (particuliere) opdrachtgevers. Bezoek voor meer informatie de website van het Mondriaan Fonds.

VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Daarmee beoogt het de individuele ontwikkeling van mensen en vergroot hun betrokkenheid bij en participatie in de samenleving. Klik hier om de website van VSBfonds te bezoeken.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur, wetenschap en natuurbehoud in Nederland met financiële bijdragen voor projecten. Het landelijke fonds ondersteunt aanvragen met een landelijk bereik. Bezoek voor meer informatie de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurparticipatie in Nederland en kent verschillende subsidieregelingen en programma's op het gebied van actieve cultuurparticipatie. Bezoek voor meer informatie de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Vfonds

Vfonds steunt projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren. Bezoek de website van vfonds voor meer informatie.

Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Bezoek voor meer informatie de website van Fonds 21.

VriendenLoterij Fonds

Het VriendenLoterij Fonds is het programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland van Stichting DOEN. Het VriendenLoterij Fonds wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur die grensverleggend is, erop gericht om kunst en cultuur meer met de maatschappij te laten verbinden. Ook mensen die daar doorgaans niet mee in aanraking komen. Klik hier voor de site van het VriendenLoterij Fonds.

Kleinere en regionale fondsen

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant

Voor activiteiten met een provinciaal, regionaal of gemeentelijk bereik is er de provinciale afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Brabants-Heemfonds

Brabants Heem wil met het fonds aangesloten heemkundekringen en erfgoedorganisaties stimuleren éénmalige vernieuwende projecten te realiseren ter versterking, verbreding en vernieuwing van de activiteiten en de verenigingen. Lees meer over het Brabants-Heemfonds op de website van Brabants Heem.

Mastboom-Brosens Stichting

De Mastboom-Brosens Stichting heeft twee regelingen ter bevordering van de wetenschappelijke beoefening van de regionale geschiedenis, heemkunde en genealogie van West-Brabant en de Noorderkempen. Klik hier om de site van De Mastboom-Brosens Stichting te bezoeken.

Stichting Leye Fonds

Ondersteunt initiatieven primair in de regio Helvoirt en secundair in de provincie Noord-Brabant. De doelgroep zijn kerkelijke, culturele en maatschappelijk betrokken instellingen zoals musea, muziekfestivals of religieuze gebouwen. Meer over de voorwaarden op de website van Stichting Leye Fonds.

Stichting Tilmanshof

Regio 's-Hertogenbosch. Kleinschalige projecten op het gebied van charitas, milieu, cultuur, recreatie en religie kunnen een beroep doen op de Stichting Tilmanshof voor financiële ondersteuning. Voorwaarden en uitkeringsbeleid van Stichting Tilmanshof.

Stichting Jacques de Leeuw

Regio Tilburg. Kleinschalige projecten of organisaties zonder winstoogmerk op het gebied van religieus erfgoed, jeugd, sociaal welzijn, cultuur en natuur in de regio Tilburg-Turnhout kunnen een aanvraag doen. Voorwaarden van de Stichting Jacques de Leeuw.

Stichting Zandstaete

Kleinschalige aanvragen voor projecten en organisaties zonder winstoogmerk op sociaal en educatief gebied, zoals concerten en evenementen, tentoonstellingen en theaterproducties. Meer over de voorwaarden op de website van Stichting Zandstaete.

Stichting Boudewijn van Gorp

Regio Midden-Brabant. Gericht op organisaties en activiteiten die het sociale en culturele welzijn bevorderen zoals amateurgezelschappen, gildes, kerkgenootschappen, organisatoren van evenementen, maar soms ook professionele organisaties. Meer over de doelen en voorwaarden op de website van Stichting Boudewijn van Gorp.

Ouderenfondsen

Voor projecten en activiteiten waarbij ouderen betrokken worden zijn er diverse fondsen zoals Lang Leve Kunst. Een overzicht van fondsen voor deze doelgroep is te vinden op www.fondsenvoorouderen.nl.

Gravin van Bylandtstichting

De M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting heeft een aparte categorie voor restauratie en onderhoud van cultureel erfgoed. Zie voor meer informatie de website van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting.

BPD Cultuurfonds

Het BPD Cultuurfonds, in 1988 opgericht op initiatief van het Bouwfonds, levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Ze ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur. Bezoek voor meer informatie de website van BPD Cultuurfonds.

Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds

Het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds stimuleert o.a. restauraties van onderdelen van rijksmonumenten, wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies en wetenschappelijke seminars. Klik hier om de site van het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds te bezoeken.

Stichting Zabawas

De particuliere Stichting Zabawas is opgericht in 2004 en steunt projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie die de Nederlandse Samenleving ten goede komen. Bezoek voor meer informatie de site van Stichting Zabawas.

Fonds Sluyterman van Loo/Stichting RCOAK

Het Fonds Sluyterman van Loo/Stichting RCOAK staat open voor een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Zie voor meer informatie de website van het Fonds Sluyterman van Loo/Stichting RCOAK.

Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel

Kleind fonds dat vooral kleine aanvragen tussen €500,- en €1500,- kan honoreren. Met namen voor studies en activiteiten rondom literatuur en klassieke muziek, maar andere culturele sectoren worden niet op voorhand uitgesloten. Bezoek voor meer informatie de website van Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

De Gijselaar-Hintzenfonds

Dit fonds ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en dergelijke van beeldende kunst, of ten behoeve van kunsteducatie en -informatie. Meer over de voorwaarden op de webiste van het De Gijselaar-Hitzenfonds.

Gieskes-Strijbis Fonds

Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt grote meerjarige projecten. Onder andere voor ambachtbeoefenaars, voor projecten rondom mensenrechten in een digitaliserende wereld en voor initiatieven die bijdragen aan een duurzaam milieu en de gezonde mens in een gezonde omgeving. Klik hier om de site van het Gieskes-Strijbis Fonds te bezoeken.

Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Deze doelstelling is bewust zeer algemeen gehouden om ruimte te geven aan de uiteenlopende doelstellingen van de fondsen onder de koepel van Ars Donandi. Bezoek de website van Ars Donandi voor het overzicht van de fondsen.

Meer over subsidies en financiering

Foto grote banner: Tentoonstellingsruimte in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis BWC Pictures voor Erfgoed Brabant.

Emma Goossens

Vragen?

Bel mij op 06 - 38 27 87 04,
of stuur een mail:
emmagoossens
@erfgoedbrabant.nl

Emma Goossens, projectmedewerker