Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Een doel van de wet is om onder andere burgers meer inspraak te geven.

De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt 26 wetten over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet heeft tot doel het makkelijker starten van ruimtelijke projecten. Met de Omgevingswet wil de overheid participatie van burgers en ondernemers bevorderen. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Kubuswoningen Helmond. Bron: VisitBrabant

Kubuswoningen Helmond. Bron: VisitBrabant.

Omgevingswet en erfgoed

Met de nieuwe wet, die op 1 juli 2022 in werking treedt, moet bij bouw of sloop een Omgevingsvergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Dat kan gaan om een gebied of gebouw met erfgoedwaarde. Bijvoorbeeld: 

  • Werkzaamheden in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde. 
  • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden. 
  • Verbouwing of sloop van beschermde monumenten.

Bezwaar maken tegen een Omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met een toegekende Omgevingsvergunning? Dan is het mogelijk hier bezwaar tegen aan te tekenen. Wilt u weten welke stappen u hiervoor moet nemen? Download dan hier "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid". 

Bezoek de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de Omgevingswet.

Participatie

Naast bundeling en vereenvoudiging van wetten, gaat de Omgevingswet ook over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. Doel is om burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer ruimte en inspraak te geven bij het maken van ruimtelijke plannen.

Een gemeente kan bijvoorbeeld samen met bewoners en belanghebbenden een Omgevingsvisie opstellen. Hierbij kunnen zij zelf meebepalen welke kernkwaliteiten belangrijk zijn in hun directe leefomgeving. Bijvoorbeeld door samen een landschapsbiografie te maken. Deze laat zien hoe een gebied zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Kennis van bewoners is hierbij een belangrijke kennisbron. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingsvisie.

Bezoek de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor meer informatie over erfgoed en participatie in de Omgevingswet.