Omgevingswet

De Omgevingswet treedt hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2024 in werking. Lees meer over wat dit betekent voor het cultureel erfgoed.

De omgang met cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet. De nieuwe wet treedt hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2024 in werking. De wet bundelt en vereenvoudigt 26 wetten over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid participatie van burgers en ondernemers bevorderen. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

In de volgende video wordt de Omgevingswet kort toegelicht.
NB De animatie is gemaakt toen de invoering van de wet nog voor 2022 op de planning stond. Dit deel van de video is verouderde informatie. Echter, de rest van de video geeft een duidelijk beeld van de Omgevingswet. Daarom heeft de redactie ervoor gekozen de video te laten staan. 

Tekst loopt door onder video.

Verschil tussen Omgevingswet en Erfgoedwet

Naast de Omgevingswet regelt ook de Erfgoedwet de bescherming van het cultureel erfgoed. De vuistregel voor de verdeling tussen de Erfgoedwet en de Omgevingswet is als volgt:

  • De omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving is geregeld in de Omgevingswet;
  • De duiding van cultureel erfgoed en de zorg voor cultuurgoederen in overheidsbezit staat in de Erfgoedwet.

Bijvoorbeeld:

Het aanwijzen van een gebouw als rijksmonument gebeurt op grond van de Erfgoedwet. Want in dit geval wordt het gebouw 'geduid als cultureel erfgoed'. Maar als een rijksmonument wordt verbouwd, valt de vergunningsaanvraag onder de Omgevingswet. Wat dit gaat over de 'omgang met cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving'. 

Gemeentelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplan

Met de invoering van de Omgevingswet moeten gemeenten een Gemeentelijke Omgevingsvisie opstellen. De gemeentes moeten hun visie uiterlijk 31 december 2024 gereed hebben. De Omgevingsvisie is voor de lange termijn (zo'n 20 á 30 jaar) en gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, bouwwerken en cultureel erfgoed. De keuzes uit de Gemeentelijke Omgevingsvisie worden vervolgens uitgewerkt in het Omgevinsgplan. 

In onderstaande video wordt het Omgevingsplan kort toegelicht. 

Tekst loopt door onder video.

Voor het tijdschrift "De Koerier" schreef Ineke Strouken een artikel waarin zij helder uitlegt wat de Omgevingsvisie betekent voor erfgoedverenigingen. Open hier de PDF van "De Koerier" met het artikel. Het artikel begint op pagina 4.  

Meer ruimte voor inspraak

Naast de bundeling en vereenvoudiging van wetten, gaat de Omgevingswet ook over participatie vanuit de samenleving. Doel is om burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer ruimte en inspraak te geven bij het maken van ruimtelijke plannen. In de volgende video wordt kort uitgelegd welke rol participatie speelt binnen de Omgevinsgwet. Lees meer over invloed uitoefenen in ons artikel over lobbyen in de gemeente.

Tekst loopt door onder video.

Video over de Omgevingswet en Participatie.

Erfgoed in de omgevingsvisie

Bij het vaststellen van de omgevingsvisie moet een gemeente in gesprek met haar inwoners. Welke waarden geven zij aan het gebied? Zo kunnen inwoners en organisaties zoals heemkundekringen invloed uitoefenen op de omgevingsvisie. In een vroeg stadium, door historische informatie aan te leveren over bebouwing, waterlopen, veldnamen en kaarten. Maar ook door aan te geven welke elementen in de leefomgeving voor hen van grote waarde zijn. In een later stadium kan er gereageerd worden op de plannen. 

Omgevingsloket

In het online Omgevingsloket vindt u alle overheidsinformatie en regelgeving met betrekking tot de Omgevingswet. Inwoners en ondernemers kunnen via dit loket (hun) plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Ga naar het online Omgevingsloket.

Bezwaar maken tegen een Omgevingsvergunning

Bent u het niet eens met een toegekende Omgevingsvergunning? Dan is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. Wilt u weten welke stappen u hiervoor moet nemen? Download het informatieblad "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid".