Brabantse organisaties voor archeologie

Provinciaal depot Bodemvondsten Noord-Brabant

Het Provinciaal depot Bodemvondsten is verantwoordelijk voor het duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed van Noord-Brabant. Dit erfgoed moet een bron blijven voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Brabant. In het Provinciaal Depot Bodemvondsten zijn van ongeveer 2000 locaties in heel Brabant vondsten aanwezig, afkomstig uit opgravingen, waarnemingen en veldverkenningen. De provincie stimuleert de beleving van het archeologisch erfgoed door het beschikbaar te stellen voor exposities. Op de website Brabantserfgoed.nl kunt u een deel van de gerestaureerde vondsten ook digitaal bekijken.

Noordbrabants Archeologisch Genootschap (NBAG)

De stichting Noordbrabants Archeologisch Genootschap is in 2013 opgericht op initiatief van de Sectie Archeologie van het Noordbrabants Genootschap. Het doel van de stichting is de kennis over de archeologie van Noord-Brabant te bundelen en te verspreiden. De stichting stimuleert en ondersteunt de belangstelling voor archeologie en betrokkenheid van inwoners van Noord-Brabant.

Erfgoed Brabant

Een van de actielijnen binnen de Erfgoed Brabant Academie is Archeologie en Vrijwilligers. Het doel van deze lijn is kennisbevordering, - overdracht en –ontwikkeling in het archeologisch veld, met speciale aandacht voor vrijwilligers.