Overzicht structurele fondsen

Overzicht fondsen en subsidies

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is een fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars, musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en (particuliere) opdrachtgevers. Bezoek voor meer informatie de website van het Mondriaan Fonds.

VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Daarmee beoogt het de individuele ontwikkeling van mensen en vergroot hun betrokkenheid bij en participatie in de samenleving. Klik hier om de website van VSBfonds te bezoeken.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur, wetenschap en natuurbehoud in Nederland met financiële bijdragen voor projecten. Bezoek voor meer informatie de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord- Brabant stimuleert gemeenten en woningcorporaties om bij te dragen aan cultuur en natuurbehoud in de regio. De provinciale afdeling volgt daarbij de landelijke richtlijnen. Het fonds kent samenwerkingsverbanden met diverse partijen in de provincie Noord- Brabant en heeft speciale CultuurFondsen op Naam, de zogenaamde Buurtfondsen, die kunst en cultuur in de regio en de wijken ondersteunen en daarmee stimuleren.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurparticipatie in Nederland en kent verschillende subsidieregelingen en programma's op het gebied van actieve cultuurparticipatie. Bezoek voor meer informatie de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Vfonds

Vfonds steunt projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren. Bezoek de website van vfonds voor meer informatie.

Stichting Dioraphte

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in zes landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. Klik hier om de site van Stichting Dioraphte te bezoeken.

Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Bezoek voor meer informatie de website van Fonds 21.

VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werft fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Zij doet dit met meerjarige partnerschappen én eenmalige schenkingen voor projecten op gebied van behoud, verrijking en/of toegankelijkheid van het nationaal openbaar cultuurbezit en cultureel of historisch erfgoed. Klik hier voor de website van de VriendenLoterij.

VriendenLoterij Fonds

Het VriendenLoterij Fonds is het programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland van Stichting DOEN. Het VriendenLoterij Fonds wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur die grensverleggend is, erop gericht om kunst en cultuur meer met de maatschappij te laten verbinden. Ook mensen die daar doorgaans niet mee in aanraking komen. Het VriendenLoterij Fonds stelt kunstenaars en culturele instellingen in staat nieuwe kunst te maken en een blik op de kunst en cultuur van de toekomst te werpen, om te verkennen wat van waarde kan worden. Klik hier voor de site van het VriendenLoterij Fonds.

Stichting DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen. DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. Ze financiert initiatieven met zowel een actief ondernemend als een duurzaam karakter. DOEN doet dit met subsidies, leningen, garanties of participaties op de werkterreinen Duurzame Ontwikkeling, Cultuur en Welzijn. Bezoek voor meer informatie de site van Stichting DOEN.

Turning Foundation

Turing Foundation richt zich op vier verschillende onderwerpen: onderwijs, leprabestrijding, natuurbescherming en kunst. Hoewel er soms projecten zijn die op het raakvlak van twee gebieden liggen (zoals onderwijs in duurzame landbouw), heeft de Turing Foundation in feite voor elk onderwerp eigen doelstellingen, een eigen budget en een eigen toewijzingsbeleid. Bezoek voor meer informatie de site van Turing Foundation.

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds richt zich op het stimuleren van uitzonderlijke of grote culturele evenementen en is een samenwerkingsverband tussen vier grote spelers in de cultuursector: De BankGiro Loterij, Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds en de VandenEnde Foundation. Uitgangspunt bij deze visie is dat er een bedrag beschikbaar komt voor culturele publieksevenementen van internationale kwaliteit. Klik hier om naar de site van het Blockbusterfonds te gaan.

BPD Cultuurfonds

Het BPD Cultuurfonds, in 1988 opgericht op initiatief van het Bouwfonds, levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Ze ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur. Bezoek voor meer informatie de website van BPD Cultuurfonds.

BNG Cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Klik hier om de website van het BNG Cultuurfonds te bezoeken.

VandenEnde Foundation

De VandenEnde Foundation verleent studiebeurzen aan jonge talenten om hen te stimuleren in hun ontwikkeling tot professioneel acteur, theatermaker, zanger, musicus, filmmaker of danser. De VandenEnde Foundation ondersteunt ook bijzondere culturele projecten en projecten op gebied van cultuureducatie en cultureel ondernemerschap. Dit doet zij uitsluitend op eigen initiatief, niet op aanvraag. Klik hier om naar de website van de VandenEnde Foundation te gaan.

Stichting K.F. Hein Fonds

Stichting K.F. Hein Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het Fonds verstrekt giften en garanties en steunt met name initiatieven in de regio Utrecht. In enkele gevallen ondersteunt het fonds ook projecten van nationaal belang. Bezoek voor meer informatie de website van Stichting K.F. Hein Fonds.

Mastboom-Brosens Stichting

De Mastboom-Brosens Stichting heeft twee regelingen ter bevordering van de wetenschappelijke beoefening van de regionale geschiedenis, heemkunde en genealogie van West-Brabant en de Noorderkempen. Klik hier om de site van De Mastboom-Brosens Stichting te bezoeken.

M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting

De M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. Daarbij richt de stichting zich op kleinere professionele gezelschappen en festivals op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunsten, dus geen amateurgezelschappen. Zie voor meer informatie de website van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting.

Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds

Het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds stimuleert o.a. diverse culturele doelen van landelijke betekenis, waaronder het uitbrengen van belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies; restauratie van rijksmonumenten zoals belangrijke kerken, orgels en kunstvoorwerpen; wetenschappelijke seminars en van Nederlands cultuurbehoud; evt. andere culturele en wetenschappelijke doelen ter beoordeling van het bestuur. Klik hier om de site van het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds te bezoeken.

Stichting Zabawas

De particuliere Stichting Zabawas is opgericht in 2004 en steunt projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie die de Nederlandse Samenleving ten goede komen. Bezoek voor meer informatie de site van Stichting Zabawas.

Gieskes-Strijbis Fonds

Het DNA profiel van het Gieskes-Strijbis Fonds is: projectmatig karakter, concreet, herkenbare actie, meetbaar resultaat, duurzaam, jong talent, vliegwieleffect, het verschil makend, onderscheidend. Vier sectoren: Verbetering van milieu en natuurbehoud, Medisch onderzoek, Instandhouding van Westerse vrijheidsrechten en democratische warden en Bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur. Klik hier om de site van het Gieskes-Strijbis Fonds te bezoeken.

Fonds Sluyterman van Loo/Stichting RCOAK

Het Fonds Sluyterman van Loo/Stichting RCOAK staat open voor een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Zie voor meer informatie de website van het Fonds Sluyterman van Loo/Stichting RCOAK.

Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel

Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel heeft verschillende doelstellingen op het gebied van het bank- en effectenbedrijf. De stichting steunt daarnaast ook culturele activiteiten. Op het terrein van culturele stimulering ligt de focus op literair-culturele studies of activiteiten, alsmede klassieke muziekbeoefening. Andere culturele activiteiten worden niet op voorhand uitgesloten. Bezoek voor meer informatie de website van Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel.

Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Deze doelstelling is bewust zeer algemeen gehouden om ruimte te geven aan de uiteenlopende doelstellingen van de fondsen onder de koepel van Ars Donandi. Bezoek de website van Ars Donandi voor het overzicht van de fondsen.

Boeken-(en Digitale Producten)fonds van Brabants Heem

Brabants Heem heeft een Boeken- (en Digitale Producten)fonds, bestemd voor het meefinancieren van publicaties over heemkunde en erfgoed en voor het ontsluiten en delen van heemkundige kennis in de breedste zin. Klik hier voor meer informatie over het Boeken- (en Digitale Producten)fonds van Brabants Heem.

meer over subsidies en financiering

Foto grote banner: Tentoonstellingsruimte in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Eigendom Erfgoed Brabant.

Foto kleine banner: Geld ligt in handen. Fotograaf Christian Dubovan. Bron: Unsplash.