Erfgoedcollege 4: Accommodatie en bestraffing

Georganiseerd door Erfgoed Brabant

| 's-Hertogenbosch

€15,- per college, €45,- voor de hele reeks

In het najaar van 2022 staan er weer vier interessante colleges op het programma. Rode draad is de Tweede Wereldoorlog.

Dit is college 4 in de reeks van vier erfgoedcolleges in het najaar van 2022.

Over het onderwerp

Economische collaboratie is een onderwerp dat in de Nederlandse, maar zeker in de Noord-Brabantse geschiedschrijving tot dusverre betrekkelijk weinig aandacht heeft gekregen. Daarnaast heeft er de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden in het denken over collaboratie waardoor er in het zwartwit-denken in goed en fout de nodige grijstinten zijn aangebracht. De beide inleiders doen momenteel, samen met enkele andere historici, onderzoek naar economische collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant in enkele voor deze provincie belangrijke bedrijfstakken. In het college presenteren zij dan ook een tussenstand van hun lopende onderzoek. Zij gaan onder meer in op het begrip (economische) collaboratie en hoe daarover werd en wordt gedacht, de verschuivingen die plaatsvonden in de verhouding tussen bezetter en bevolking tijdens de oorlog, de activiteiten van twee belangrijke Brabantse nijverheidssectoren, namelijk de leder- en huidenindustrie en de sigarennijverheid, en de spanningsvelden waarin zij moesten opereren. Het college wordt besloten met de naoorlogse opsporing en bestraffing van economische collaboratie waarin - tegen de achtergrond van de wederopbouw - eveneens sprake was van schuivende panelen.

Sprekers

Dr. Henk van Mierlo RA promoveerde op het proefschrift ‘Tabakswerkers, landbouwers en patroons’ waarin hij de effecten van de industrialisatie op een agrarisch-ambachtelijke gemeenschap onderzocht en beschreef. Als gevolg van zijn dissertatie raakte hij gefascineerd door de sigarenindustrie. Reden dat hij momenteel werkt aan een onderzoek naar de geschiedenis van deze nijverheidssector in Nederland en Noord-Brabant. Onderdeel daarvan is een studie naar de economische collaboratie van en in de Nederlandse sigarenindustrie als onderdeel van een gezamenlijk onderzoeksproject over dit onderwerp. Aangezien in 1939 meer dan de helft van de sigarenproductie in Noord-Brabant plaatsvond, heeft het begrip economische collaboratie in die bedrijfstak dan ook een sterke Brabantse connotatie.

Dr. Frans Voermans studeerde geschiedenis in Tilburg en Utrecht met als afstudeerrichting economische en sociale geschiedenis. Hij promoveerde op een onderzoek over kartelvorming in de Nederlandse strohulzenindustrie. Hij publiceerde onder meer over kartelvorming in de Oirschotse stoelen- en meubelindustrie. Voorts werkt hij samen met enkele historici, waaronder dr. Henk van Mierlo, aan het project Economische collaboratie in Noord-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Aanmelden

Deelname is €15,-. U kunt ook aanmelden voor de hele reeks voor slechts €45,-.
Mail naar info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. Accomodatie en bestraffing.
Vergeet uw adresgegevens niet i.v.m. de factuur.