Bedreigd Natuurlijk Erfgoed

De bekendste Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met natuurbescherming is Natuurmonumenten. Maar op provinciaal en landelijk niveau zijn er ook andere organisaties waar u terechtkunt met uw vragen over bedreigd natuurlijk erfgoed.  

Actueel

 • Rapport over gevolgen van aanhoudende droogte op groene monumenten

  De RCE heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aanhoudende droogte  op groene monumenten. Het rapport bevat onder andere aanbevelingen aan eigenaren van groene monumenten. Klik hier om op de site van de RCE het rapport te downloaden.

Brabants Landschap

Landschapselementen zoals historische houtsingels en knotbomenrijen verdwijnen als deze niet worden onderhouden. Brabants Landschap heeft voor het onderhoud van landschapselementen de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader ingesteld. Tevens verzorgt Brabants Landschap cursussen, e-learning en voorlichtingsactiviteiten over hoe landschapselementen het best beheerd kunnen worden en geeft het advies over subsidieaanvragen voor de aanleg en het beheer van kleine natuur- en landschapselementen.

Brabants Landschap geeft tevens advies over de verfraaiing van landschappen en de verhoging van natuurwaarden. Ook levert de organisatie gereedschap aan natuurwerkgroepen.

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie richt zich op het behoud van bestaande natuur én zet zich in voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. De organisatie brengt hun uitgangspunten onder de aandacht bij gemeenten, waterschappen en de provincie en denkt mee over verbeteringen.

Federatie Instandhouding Monumenten Nederland

De Federatie Instandhouding Monumenten Nederland (FIM Nederland) is de belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland en komt op voor de belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten. De leden van de FIM hebben een cruciale rol, omdat zij gesignaleerde misstanden melden. De FIM pakt deze misstanden aan middels gerichte lobby naar politici en bestuurders, informeert overheden over urgente kwesties en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector. Klik hier om de website van de Federatie Instandhouding Monumenten Nederland te bezoeken.

 • Annette Gaalman

  Omgevingswet

  Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt 26 wetten over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid participatie van burgers en ondernemers bevorderen. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.

  Annette Gaalman, projectleider

Passie voor (natuurlijk) erfgoed

Bekijk dit filmpje waarin Peter Verhoeven vertelt over de historische gelaagdheid van het Kempische landschap en hoe de mens eeuwenlang heeft ingegrepen. De video is onderdeel van de serie Goud van Brabant: passie voor erfgoed. In deze serie van Eendrachtfilms worden Brabanders geportretteerd die vertellen waarom zij zich bezighouden met erfgoed. Bekijk alle filmpjes uit de serie op de website Brabantserfgoed.nl.

Bomenstichting

De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. Bij de stichting kunt u terecht voor dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen, geschillen over bomen, etc. De Bomenstichting beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Voor het onderhoud van deze bomen is het mogelijk om een subsidie te ontvangen. 

Stichting Zeldzame Huisdieren

In Nederland zet de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH) zich in voor het behoud van zeldzame oorspronkelijke rassen van boerderij- en huisdieren. Dit doet de stichting onder andere door houders van lokale rassen te ondersteunen in het houden van en het fokken met hun dieren en door de rassen en hun kwaliteiten te promoten bij het brede publiek. Ook bevordert de SZH kennisuitwisseling en lobbyt zij voor passende wet- en regelgeving voor het houden van lokale rassen. Bezoek hier de website van de Stichting Zeldzame Huisdieren.

Stichting FRUITcultuur Brabant

Voor advies over fruitbomen kunt u terecht bij Stichting FRUITcultuur Brabant. De stichting streeft naar het behoud en de bevordering van de fruitcultuur in Noord-Brabant door onder meer:

 • Adviezen over rassenkeuze bij aanplant van fruitbomen.
 • Hulp bij aanschaf van historische fruitrassen.
 • Adviezen over verzorging en snoei van fruitbomen.
 • Het organiseren van snoeicursussen.

Klik hier om naar de site van de Stichting FRUITcultuur Brabant te gaan.

Meer informatie

 • Erfgoedveld in Beeld

  Wie is wie in het erfgoedveld? Lees hier bij welke organisaties u terecht kunt met uw vraag over erfgoed.

 • Toekomst van het Cultuurlandschap

  Georganiseerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland

  Digitale bijeenkomst over de rol die landschappelijk erfgoed kan spelen in maatschappelijke opgaven als verduurzaming en klimaatadaptatie.

 • Cultuurlandschap

  Onder meer de belangrijkste organisaties die zich bezighouden met cultuurlandschap en informatie over het Brabants Groene Maatpak.

Fotografie: Tineke van Wegberg. Heempark 's-Hertogenbosch.

Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 98,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat